Všeobecné obchodní podmínky

 • Ubytovaní klienti se řídí právním řádem České republiky na základě českého práva a ubytovacím řádem STATKU DĚRAVÁ BOTA.
 • Ubytovaný host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínku ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení.
 • Každý host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel.
 • Ubytovací řád je uveřejněn na internetových stránkách Statku Děravá Bota.

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) společnosti DĚRAVÁ BOTA s.r.o. se sídlem Studentská 1655/1b, České Budějovice, 370 05, IČ: 06718931, DIČ: CZ06718931 upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností DĚRAVÁ BOTA s.r.o. a fyzickou osobou, která pobyt objednává (dále jen „klient“).

Článek I.
Předmět smluvního vztahu

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při pronájmu pokojů statku pro ubytování a jiných služeb statku jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka.

Článek II.
Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi klientem a statkem vzniká potvrzením objednávky pobytu ze strany statku. Statek se zavazuje poskytnout klientovi pobyt a zabezpečit ve sjednaném rozsahu a kvalitě sjednané služby (dále jen“pobyt“) a klientovi vzniká závazek zaplatit statku smluvenou cenu.

Článek III.
Objednávka pobytu, cena a platba

1. Objednávka pobytu

2. Host je povinen za ubytování a jím využité další služby zaplatit dohodnuté smluvní ceny statku na základě stanoveného ceníku statku.
Ceny poskytovaných služeb jsou uvedeny na webových stránkách statku: www.deravabota.cz.
Cena za pokoj zahrnuje DPH ve výši 10 %. K ceně je automaticky připočítán povinný poplatek z pobytu ve výši 15,-Kč/dospělá osoba/noc.

3. Úhradu klientem objednaných a statkem potvrzených služeb provádí klient zálohou na účet a při příjezdu do statku zbývající část hotově či kreditní kartou.
V případě, že klient zkrátí dojednanou délku pobytu statku, má právo vyúčtovat klientovi plnou výši dojednané ceny za celou délku objednaného pobytu.

Článek IV.
Základní práva a povinnosti zákazníka

1. Práva zákazníka:
a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb
b) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách
c) právo kdykoliv před zahájením pobytu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy dle článku VI.
d) právo na reklamaci vad

2. Povinnosti zákazníka:
a) poskytnout statku součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět požadované údaje v objednávce vč. nahlášení jakýchkoliv změn takových údajů
b) bez zbytečného odkladu sdělovat statku své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb
c) převzít od statku doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení
d) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení od smlouvy statku oznámit a zaplatit odstupné dle uvedených storno podmínek.

Článek V.
Základní povinnosti statku

a) poskytnout klientovi veškeré informace k pobytu
b) zabezpečit klientovi pobyt na základě potvrzené objednávky a v souladu s obecně závaznými právními předpisy
c) v případě odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna rozdíl ceny mezi již zaplaceným pobytem a příslušnými stornovacími poplatky

Článek VI.
Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od smlouvy. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemnou formou odstoupení (storno pobytu) oznámeno statku.
Toto odstoupení musí být provedeno písemnou formou a oznámení o odstoupení musí být prokazatelně doručeno. V tomto případě má statek právo účtovat odstupné / storno poplatky (smluvní pokutu). Odstupné je splatné ihned.
Po odečtení odstupného z celkové ceny pobytu obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené částky. Pokud by výše odstupného (stornopoplatků) byla vyšší než zaplacená záloha, je klient povinen uhradit částku rovnající se výši odstupného (stornopoplatků).
Statek vybírá rezervační zálohu ve výši 50% z celkové částky na dospělou osobu a pobyt po vytvoření rezervace.

Stornovací poplatky:

Okamžik doručení odstoupení ubytovateli (v kalendářních dnech) Sazba storno poplatků (v %)
30 - 15 dní před plánovaným nástupem k ubytování 30 % z celkové výše ceny za objednané ubytování
14 - 7 dní před plánovaným nástupem k ubytování 50 % z celkové výše ceny za objednané ubytování
6 - 1 dní/den před plánovaným nástupem k ubytování 70 % z celkové výše ceny za objednané ubytování
v den plánovaného nástupu k ubytování 100 % z celkové výše ceny za objednané ubytování

   Článek VII.
  Využití osobních údajů

  Viz samostatný dokument „Ochrana osobních údajů“.

  Článek VIII.
  Závěrečná ustanovení

  Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2023

  Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  Česká obchodní inspekce
  Inspektorát pro Jihočeský kraj a Vysočinu Mánesova 1803/3a, 370 21,  České Budějovice
  Email: adr@coi.cz
  Web: https://adr.coi.cz
  Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.
  V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.