Ubytovací řád statku děravá bota

Velké Skaliny 15, 382 41, Benešov nad Černou

1. Statek je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem předloží host příslušnému pracovníkovi penzionu ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad o totožnosti.

2. Na základě potvrzené objednávky je penzion povinen hosta ubytovat od 15:00 do 18:00 hod. – do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není – li objednávkou určeno jinak.

3. Požádá – li host o prodloužení ubytování, může mu penzion nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

4. Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Nebyla – li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hod. posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je statek oprávněn účtovat mu pobyt za další den. V případě, že statek má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není ve statku přítomen, vyhrazuje si statek právo za účasti tříčlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.

5. V pokojích a v prostorách statku nesmí host bez souhlasu vedení statku přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

6. Ve statku a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů, nabíječky notebook, mobil, tablet apod.).

7. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem příslušného pracovníka statku. Pokud návštěva zůstane v pokoji po 22.00 hod, účtuje se hostovi tohoto pokoje tarif za pobyt další osoby v pokoji.

8. Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní kohoutky, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla a uzavřít všechny dveře a okna.

9. Hosté jsou odpovědni za škody způsobené na majetku statku. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že ji nezavinil. Tento nárok statku se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta.

10. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách statku.

11. Psi a jiná zvířata nemohou být v penzionu ubytována bez předchozího odsouhlasení vedení statku.

12. Kouření je ve vnitřních prostorách pokojů přísně zakázáno. V případě porušení této povinnosti je statek oprávněn hostu účtovat sankční poplatek ve výši 2.000 Kč.

13. V době od 22:00 hod. do 7:00 hod. host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní hosty ubytované ve statku.

14. Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem při příjezdu, není-li předem sjednáno jinak.

15. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má statek právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.

Případné návrhy na zlepšení činnosti statku či podání stížnosti přijímá vedení statku.
Platnost od 1. 5. 2023